Skip to main content

CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA S.A. și partenerii acestuia tratează cu seriozitate datele dumneavoastră. Conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu, precum și asigurarea unui climat de transparență, siguranță și încredere reprezintă o prioritate pentru noi, pentru care angajații, colaboratorii, partenerii și conducerea noastră își declară în mod ferm susținerea.

Mai jos regăsiți informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact.

În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA S.A., în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, vă încurajăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie pentru a o putea înţelege pe deplin. Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârșitul acestei note un glosar care explică principalele noțiuni folosite (e.g. “date cu caracter personal”, “prelucrare” etc.).

Nu ezitaţi să ne comunicaţi orice nelămuriri aţi avea. Dorim să fie clar pentru dumneavoastră cum va folosim datele şi modul în care le protejăm. Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora.

Vă mulţumim pentru încrederea acordată serviciilor noastre şi modului în care prelucram datele dumneavoastră.

CE DATE PERSONALE ALE DUMNEAVOASTRĂ PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau rezultate în urma prestării serviciilor de către CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA S.A. și includ următoarele categorii de date:

Date medicale (date cu caracter personal sensibile), cum ar fi: simptome; boli anterioare; analize și medicamente administrate în trecut; grupă sangvină; analize şi alte servicii pe care le accesaţi la CDTP; rezultatele analizelor pe care vi le efectuăm; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm; medicul pe care l-aţi accesat; recomandări medicale; date din dosarul medical din spital, inclusiv date despre istoricul medical al familiei dumneavoastra; date biometrice; alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii familiei dumneavoastră şi la relaţiile dumneavoastră de rudenie.

Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; înregistrări video (aferente sistemelor de înregistrare a actelor medicale, camere de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin pictograme la vedere); cod numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul nașterii).

Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu/reședință; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email.

Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar.

Detalii din Cardul National de Sănătate, cum ar fi: numărul cardului; numele şi prenumele titularului.

Detalii profesionale, cum ar fi: angajator; poziție; marca angajat; număr de identificare.

Detalii referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat/neasigurat, asigurator (in cazul asigurărilor private).

Opinii şi sesizari (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii și sesizări pe care ni le transmiteți sau orice opinii pe care le postaţi public despre noi pe rețelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice.

Date referitoare la achiziții și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacțiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul serviciilor accesate de dumneavoastră la noi.

Date adresa de IP sau alte date tehnice cum ar fi: tipul de browser, adresa locației, felul/tipul terminalului utilizat (date aferente accesării site-urilor web sau alte aplicații pe care le utilizam activ).

După cum reiese din lista de mai sus, este posibil să ne furnizați informații cu privire la alte persoane – de exemplu, istoricul medical al rudelor dumneavoastră care suferă de aceeași condiție medicală ca dumneavoastră. Atunci când acestea se referă la persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom trata aceste informații drept date cu caracter personal ale acelor persoane şi le vom acorda şi lor protecţia necesară.

Vom respecta însă cu strictețe obligația de păstrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem față de dumneavoastră și nu vom informa aceste persoane despre această procesare pentru a respecta obligația noastră de secret profesional (inclusiv medical) față de dumneavoastră.

2. SURSELE DIN CARE PRIMIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

In mod general ni le comunicati direct in momentul in care doriti sa beneficiati de serviciile Centrului de Diagnostic si Tratament Provita S.A..

Pentru serviciile de medicina muncii, la momentul încheierii contractului cu angajatorul dumneavoastră sau oricând pe parcursul derulării contractului, acesta ne va transmite următoarele date cu privire la dumneavoastră care să ne permită identificarea dumneavoastră, și anume: nume, prenume, cod numeric personal (CNP), identitate angajator, detalii profesionale, date de contact (telefon si sau e-mail), localitate.

Pentru beneficiarii de abonamente medicale contractate de angajatorul dumneavoastră, primim din partea clientului nostru nume; prenume; cod numeric personal (CNP); date de contact (telefon si/sau email).

Pentru beneficiarii de asigurări medicale, in funcție de contractul dintre noi si asiguratorul dumneavoastră, primim din partea acestuia: nume; prenume; cod numeric personal (CNP); date de contact (telefon si/sau email).

Atunci când semnați un contract de prestari servicii sau când vă internați sau folosiți servicii medicale într-una din clinicile noastre.

De asemenea vom solicita și folosi datele dumneavoastră atunci când se efectuează programări pentru diferite servicii medicale prin intermediul apelurilor telefonice din callcenter, prin intermediul email-ului, aplicatiei whatsapp sau prin utilizarea altor aplicații web.

Încercam in mod constant sa păstram datele dumneavoastră cat mai corect si la zi. Pentru aceasta desfășuram in mod continuu o companie de actualizare a datelor dumneavoastră.

3. TEMEIURILE LEGALE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Temeiurile legale pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (altele decât datele sensibile).

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, altele decât datele sensibile, pentru prestarea serviciilor medicale sau, daca este cazul, pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să vă prestăm serviciile noastre).

În ceea ce privește comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului obținut înainte de prelucrare pentru acest scop specific.

Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligațiilor noastre de arhivare, a obligațiilor de a comunica unor autorități publice, la cerere, anumite informații sau a altor obligații legale.

De asemenea, sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu cazul în care vă comunicăm informații necesare pentru protejarea stării dumneavoastră de sănătate sau prin faptul ca figurați într-o bază de date comună pentru toate clinicile noastre pentru a facilita accesarea serviciilor medicale și pentru a beneficia de un istoric medical complet.

Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal.

Având în vedere specificul activității noastre (prestare de servicii medicale), este normal să colectăm si să prelucrăm si datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal. Vom realiza aceste prelucrări pe baza următoarelor temeiuri juridice:

Atunci când prelucrarea este necesară în scopuri legate de evaluarea capacității de muncă a dumneavoastră (pentru angajare), de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială ori a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate şi asistență socială.

Putem prelucra datele dumneavoastră și în situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice).

În cazuri urgente, poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră medicale din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice; de exemplu: protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății, asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranță a asistenței medicale şi a medicamentelor sau dispozitivelor medicale, în temeiul legislaţiei Uniunii Europene sau a României.

În situația în care apar litigii pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, rezultatele analizelor medicale în baza cărora s-a decis un anumit diagnostic) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

4. SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA DVS.

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:

Prestarea serviciilor medicale; înregistrarea serviciilor medicale prestate; comunicarea cu dumneavoastră cu privire la serviciile Centrului de Diagnostic și Tratament Provita S.A.; activarea sau particularizarea abonamentelor dumneavoastră la serviciile noastre; programări; identificarea dumneavoastră şi a serviciilor prestate; informarea dumneavoastră cu privire la rezultatele serviciilor prestate sau – în cazurile de medicina muncii – furnizarea documentelor legale către angajatorul dumneavoastră), implementarea sau schimbarea procedurilor operaționale sau a sistemelor CENTRULUI DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA S.A. care au un impact asupra modalității de desfășurare a activității medicale.

Comunicări de marketing. Comunicarea cu dumneavoastră prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) noutăți privind serviciile medicale disponibile în CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA S.A., abonare la newsletter sau furnizarea unor alte informații care v-ar putea interesa.

Gestionarea sistemelor noastre de comunicații şi IT (tehnologia informației). Gestionarea sistemelor noastre de comunicații; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate sau repararea unor erori de sistem. Îndeplinirea obligațiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația le impune.

Gestiunea financiară. Eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către dumneavoastră; primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv înregistrarea plăților efectuate de altă persoană în numele dumneavoastră; recuperarea debitelor de la dumneavoastră (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanţe – detalii mai jos, la secțiunea referitoare la transmiterea datelor cu privire la dumneavoastră); restituirea unor sume de bani către dumneavoastră; transmiterea de notificări; trimiterea în instanță; elaborarea de rapoarte financiare/operaţionale, a rapoartelor de activitate şi emiterea situațiilor financiare/cu privire la contracte.

Soluționarea litigiilor. Formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităților publice şi a altor entități care soluționează litigii.

Studii clinice. Vom cere acordul fiecărui pacient privind prelucrarea datelor in situația in care vom participa cu personal propriu sau in calitate de colaborator la elaborarea de studii clinice. In toate cazurile datele vor fi anonimizate.

Sondaje: Realizarea de sondaje şi adresarea de întrebări către dumneavoastră cu scopul de a obţine opinia dumneavoastră cu privire la serviciile noastre.

Îmbunătățirea calității produselor şi a serviciilor. Identificarea potențialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vederea îmbunătățirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri); testarea noilor servicii sau a îmbunătățirilor realizate asupra serviciilor noastre; soluționarea sesizărilor dumneavoastră. Supravegherea locațiilor CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA S.A. conform dispozițiilor legale. Sistemele CCTV montate pentru supravegherea spațiilor.

5. CUI VOM DIVULGA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România). În anumite situații, este însă posibil să divulgăm datele dumneavoastră către entități ale autorităților publice. Din păcate nu este posibil să vă oferim la acest moment informații precise cu privire la identitatea exactă a tuturor destinatarilor posibili ai datelor dumneavoastră, deoarece nu i-am stabilit în prealabil pentru fiecare pacient în parte. Încercăm însă să fim cât de transparenți și specifici cu putință, iar în continuare vom prezenta categoriile de astfel de destinatari:

Medicii colaboratori si alți furnizori de servicii medicale – fiecare dintre aceștia fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră .

Angajatorul dumneavoastră – în legătură cu evaluarea capacității dumneavoastră de muncă pentru scopuri legate de medicina muncii, dar numai în limita informațiilor stabilite prin dispozițiile legale, fiind excluse informațiile cu privire la rezultatul investigațiilor medicale realizate.

Centrul de Diagnostic și Tratament Provita S.A. – pentru motive legitime legate de activitatea noastră (inclusiv serviciile medicale pe care le prestăm și operarea website-ului nostru), potrivit legislației aplicabile.

Autorități publice din orice domeniu, din România sau din străinătate (în special autorități publice în domeniul sănătății din România: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și altele) – la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă.

Asigurători din România sau din alte state – în legătură cu serviciile de care ați beneficiat în clinicile noastre, contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi ai noștri sau ai unei alte companii asociate, din România – aceștia vor fi obligați prin lege sau prin contractul încheiat cu noi sau cu altă companie din grupul nostru să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.

Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA S.A., ca prestatori de servicii în diverse domenii (servicii de operare soft-uri medicale, servicii de plată, servicii de recuperarea de creanțe servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.), vor trebui să respecte cerințele legislației care vă protejează drepturile.

Orice persoană, agenție sau instanță din România sau din alt stat – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru sau al altei companii din CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA S.A. în instanță.

Orice achizitori sau posibili achizitori relevanți din sectorul medical sau din alte sectoare, din România sau din alt stat – în situația în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, dizolvării sau lichidării noastre) – aceștia vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.

Partenerii noștri, cu care ne aflăm în relații contractuale – furnizori de servicii de marketing, asigurători.

Daca prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, se va face prin intermediul unei persoane fizice sau juridice ne vom asigura că aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal.

Ne vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

6. CUI ȘI ÎN CE CONDIȚII VOM TRANSFERA DATELE DVS. CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizații sau persoane din state terţe sau către organizații internaționale.

Dacă va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta.

Pentru cazuri expres stabilite, in vederea efectuării unor analize specializate, la solicitarea expresa a pacienților noștri, transmitem date cu caracter personal carte centre medicale din afara României, inclusiv SUA.

7. CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsa intre 6 luni si 100 ani in cazul documentelor medicale. Pentru stocarea datelor dumneavoastră (format electronic si scriptic), folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate in arhivarea electronica.

8. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Pentru a ne proteja clienții, alte persoane ale căror date le prelucrăm şi pe noi înşine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

Politici dedicate. Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat precum și de alte posibile amenințări la securitatea acestora.

Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecției a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislația protecției datelor.

Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.

Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate.

Măsuri tehnice specifice. Am achiziționat și utilizăm tehnologii care să asigure criptarea datelor personale ale clienților noștri si ne asiguram că securitatea datelor lor este protejată. De exemplu, atunci când accesați rezultatele analizelor dumneavoastră online, prin modulul de vizualizare al rezultatelor analizelor, va trebui să vă autentificați folosind codul web și codul de probă.

Pentru a vă proteja securitatea datelor, vă recomandăm să nu folosiți stații de lucru publice (nesecurizate) sau stații cu acces multiplu și, de asemenea sa nu înmânați altor persoane documentul in format tipărit pe care sunt înscrise codul web și codul de probă.

Efectuam back-up-uri şi audituri de securitate pentru a proteja sistemele noastre de acces sau modificarea neautorizată sau accidentală a datelor dumneavoastră și de alte posibile amenințări la adresa securității acestora.

De asemenea, desfășurăm, la intervale de timp regulate, audituri de securitate asupra sistemelor informatice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților noştri şi ale altor persoane.

Asigurarea exactității datelor dumneavoastră. Este posibil ca, din când în când, să vă rugăm să confirmați exactitatea si/sau actualitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislație și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil și adecvat activității noastre, anonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.

Controlul furnizorilor noștri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această protecţie merge cel puţin până la minimul impus de legislaţie.

Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră, CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA S.A. nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

9. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Tratăm drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ.

Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, cu exceptia situatiilor in care trebuie sa ne raportam obligatiilor legale privind pastrarea datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la retragerea consimțământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimțământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puțin la fel de uşor cum ne-aţi acordat inițial consimțământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiți oricând doriți detaliile de contact de pe site si din aceasta nota.

Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră.

De asemenea, puteți exercita oricare intre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul in scop de marketing, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) prin completarea formularului disponibil pe website-ul nostru, la adresa https://www.centrul-provita.ro/. Totodată, în recepțiile clinicilor noastre sunt disponibile și formulare imprimate pe care le puteți completa pentru a solicita exercitarea unuia sau a mai multor dintre drepturile de mai sus.

10. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAŢI DATELE

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menționat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

11. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condițiile actuale, în calitate de utilizator al serviciilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

12. CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE

Această notă de informare se aplică în legătură cu serviciile pe care vi le prestăm și produsele pe care le achiziționați de la noi (inclusiv în cazul medicinei muncii sau a abonamentelor medicale oferite de angajator, când clientul nostru este angajatorul dumneavoastră. Această notă nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv cele prestate de partenerii CENTRULUI DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA S.A. sau despre care vă informăm în alt mod.

13. MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Este posibil să revizuim această notă periodic și va fi postată pe website-ul nostru, la link-ul următor: https://www.nord.ro/

14. CE SEMNIFICĂ TERMENII PE CARE I-AM FOLOSIT ÎN ACEASTĂ NOTĂ

Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuții referitoare la supravegherea respectării legislației protecţiei datelor cu caracter personal.

În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Colaboratori: personal medical care a încheiat un contract de colaborare cu noi și care prestează servicii medicale pacienților noștri.

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație.

Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.

Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului.

În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.

Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple.

Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă se face prin mijloace automate sau manuale.

Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

Apreciem atenția pe care ne-ati acordat-o citind tot acest material.

Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi oricând responsabilul nostru cu protecţia datelor. În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos. Întreaga noastră echipă va depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că vă răspundem cât mai rapid şi complet.

Datele noastre de contact

Denumire completă: CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA S.A. împreuna cu toate entitățile juridice menționate din prezenta nota de informare.

Telefon: 0219432

Email: office@nord.ro

CLINICILE ASOCIATE CENTRULUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA S.A. SUNT:

Spitalul Nord Agricultori

Adresa Str. Agricultori nr 82, Sector 2 , Bucuresti.

Clinica Nord Frunzei

Adresa Str. Frunzei nr 26, sector 2 , Bucuresti.

Clinica de Imagistică Agricultori

Adresa Str. Agricultori nr 82, Sector 2 , Bucuresti.

Clinica de Imagistica Unirii

Adresa Bd. Unirii 72, sector 3, Bucuresti.

Clincia Nord Docenților

Adresa Str. Docentilor nr 12A, sector 1, Bucuresti.

Clinica Nord Alexandrina – SC MEDICAL CITY BLUE SRL

Adresa Str. Alexandrina nr 20-22, Sector 1, Bucuresti.

Laborator de Analize Medicale Nord – SC Laborator Cuza Voda SRL

Adresa Str. Londra nr. 25, Sector 1, Bucuresti.

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal)

Adresă corespondență: strada Alexandrina, nr.20-22, sector 1, Bucuresti

Adresă de email: dpo@nord.ro

Va mulțumim,

CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA S.A.